Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - Zapytanie ofertowe na Zarządzanie projektem pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ROBA INJA W ŚWIDNIKU", NR UMOWY: RPLU.05.02.00-06-0058/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energe

Informacja uzupełniająca.