Zapytanie ofertowe na Zarządzanie projektem pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ROBA INJA W ŚWIDNIKU", NR UMOWY: RPLU.05.02.00-06-0058/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień/usług na zarządzanie projektem.

Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.