Staże

Nasz Dom organizuje staże z przygotowania zawodowego, z których mogą skorzystać osoby bezrobotne, zamierzające nabyć nowe kwalifikacje lub umiejętności zawodowe.

Staże polegają na praktycznym wykonywaniu zadań zawodowych na stanowisku pracy, według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą i bezrobotnym.

Po ukończeniu stażu istnieje możliwość zatrudnienia osoby bezrobotnej. Organizowaniem stażu zajmuje się starszy inspektor kadr.

Wolontariat

Wolontariat to dobrowolna, nieodpłatna, świadoma praca, płynąca z potrzeby serca na rzecz opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi.

Praca wolontariusza, rozwija wiele cech przydatnych w przyszłej pracy zawodowej, pozwala zdobyć wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, w ten sposób wolontariusze mogą zyskać lepszą pozycję na rynku pracy.

Praktyki zawodowe

Nasza placówka realizuje praktyki, których celem jest bezpośredni udział praktykanta w realizacji zadań w wybranym kierunku nauki. Praktyka zawodowa ma na celu skonfrontowanie dotychczas zdobytych wiadomości z realiami istniejącymi w naszym Domu. Nad organizacją wolontariatu i praktyk zawodowych czuwa główny specjalista ds. opiekuńczych.