Samorząd Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku działa od stycznia 1995 roku.

Członkowie samorządu raz na dwa lata wybierają skład Rady Mieszkańców. Od maja 2017 roku przewodniczącym Rady jest pan Seweryn. Rada ma swój regulamin, który jest zobowiązana przestrzegać.

Spotkania Rady odbywają się raz w miesiącu (są dokumentowane w formie protokołów).

Celem działania Rady Mieszkańców jest reprezentowanie mieszkańców DPS oraz dbałość o przestrzeganie należnych im praw i obowiązków. Rada aktywnie współpracuje w planowaniu warunków życia, terapii, różnych form wypoczynku i organizacji życia kulturalnego.

Podejmuje decyzje dotyczące wspólnych działań ogółu mieszkańców. Członkowie samorządu spotykają się raz w miesiącu z dyrektorem DPS w celu omówienia bieżących problemów.