W chwili obecnej posiadamy wolne miejsca.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi: 5 624,00 zł.Poniżej przedstawiony jest schemat w jaki sposób i w jakich okolicznościach można ubiegać się o miejsce w naszym Domu Pomocy Społecznej. Nasi mieszkańcy to mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie, w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorzy.

Do Domu Pomocy Społecznej w Świdniku (DPS) przyjmowane są osoby na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy wydanej przez Starostę Powiatu Świdnickiego. Decyzja kierującą i decyzje o odpłatności za pobyt w naszym Domu wydaje organ gminy właściwy dla osoby kierowanej.

Gromadzeniem dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do DPS zajmuje się ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania umieszczanej osoby.

Przy przyjęciu mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Świdniku wymagane są następujące dokumenty:

 • pisemny wniosek o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej przez osobę ubiegającą się lub jej opiekuna prawnego,
 • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie,
 • opinia powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego, decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 • zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie lub jej opiekuna prawnego (jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona) na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Świdniku,
 • zaświadczenie lekarza internisty, psychiatry i psychologa o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS,
 • prześwietlenie płuc z opisem,
 • aktualne badanie krwi i moczu,
 • dowód osobisty,
 • legitymacja emeryta/rencisty.

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Świdniku. Opłatę za pobyt w Domu wnoszą, w kolejności:

 • mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi, lub inne osoby – zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej,
 • gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w Świdniku.

Wysokość odpłatności jest uzależniona od dochodu osoby/rodziny. Dokładne zasady ustalania odpłatności określają art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność za pobyt w DPS w wysokości 70% dochodu, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej. W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat za pobyt w DPS członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnuki (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi).