W naszym Domu funkcjonuje Zespół pielęgniarski, który sprawuje opiekę medyczną nad mieszkańcami. Dba o ich sprawność fizyczną i psychiczną i ma istotny wpływ na proces leczenia. Panie pielęgniarki dobrze znają potrzeby każdego mieszkańca dzięki temu, że często pełnią funkcję mentorów.

Pielęgniarki są obecne przy przyjmowaniu nowego mieszkańca, już wówczas zapoznają się z dokumentacją medyczną. Wiedzę o potrzebach i oczekiwaniach pensjonariuszy poszerzają poprzez pracę z mieszkańcem i obserwację.

Panie pielęgniarki uzupełniają regularnie swoją wiedzę na kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach. Nad zdrowiem pensjonariuszy czuwają lekarze z NZOZ Analco ze Świdnika. Lekarz rodzinny przyjeżdża na konsultacje naszych mieszkańców przynajmniej raz w tygodniu oraz w miarę potrzeb. Mieszkańcy są również dowożeni do Praktyki Lekarza Rodzinnego w Świdniku.

Dom współpracuje z lekarzem psychiatrą, który konsultuje mieszkańców raz w tygodniu lub częściej, jeśli tego wymaga sytuacja. W trudnych sytuacjach na bieżąco kontaktujemy się z nim telefonicznie. Ważną rolę w opiece medycznej zajmuje pani fizjoterapeutka, która przyjeżdża do DPS trzy razy w tygodniu.