Warunki przyjęcia:

Skierowanie + 70% dochodów, pobyt długoterminowy

Admittance terms:

Reference + 70% income, long-term stay

Pokoje:

1-, 2-, 3-osobowe

Rooms:

single, double, three-bedded rooms

Warunki sanitarne:

Węzeł sanitarny w części pokojów

Sanitary arrangements:

In some rooms

Wyżywienie:

Śniadanie, obiad, kolacja, zestawy dietetyczne zlecane przez lekarza, napoje wg potrzeb między posiłkami

Food:

Full board (breakfast, dinner, supper), dietetic sets according to doctor's advice, drinks among meals if needed

Utrzymanie czystości:

Przez personel domu w całym obiekcie

Cleanning:

House staff in the whole building

Opieka medyczna:

Na miejscu bezpłatnie, porady specjalistyczne w placówkach służby zdrowia

Medical attention:

At place free of charge, specialist's opinions in institutions of medical service

Warunki bytowe:

Jadalnie, osobne pokoje dzienne, gabinety zabiegowe, pracownie terapii zajęciowej, kompleks fizykoterapii (hydroterapia, magnetronic, laser, UGUL) biblioteka, kaplica

Living conditions:

Dining rooms, separate living rooms, treatment rooms, occupational therapy studios, physiotherapy complex (hydrotherapy, magnetronic, laser, UGUL), library, chapel

Otoczenie domu:

Las, peryferia miasta

House surroundings:

Forest, city suburbs

Warunki techniczne:

Budynki bez barier architektonicznych, instalacja przyzywowa

Technical conditions:

No architectonic barriers, calling instalation

Inne informacje:

Dom posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, liczne kontakty ze środowiskiem lokalnym, wiele lat współpracuje z pokrewnymi placówkami w Holandii

Other information:

High qualified staff, contacts with local community, long cooperation with relative institutions in Holland