Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku jest jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego w Świdniku.

 


Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., nr 115, poz. 728) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób jest zadaniem własnym powiatu dofinansowywanym z budżetu państwa.

Powiat otrzymuje dotację dla domów pomocy społecznej prowadzonych w ramach zadania własnego lub prowadzonych na jego zlecenie w wysokości odpowiedniej do liczby mieszkańców umieszczonych na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004r. i średniej dotacji na 1 mieszkańca ustalonej w województwie. Pobyt mieszkańców skierowanych do domu pomocy społecznej po dniu 1 stycznia 2004r. opłacany jest do wysokości średniego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich - przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby (małżonek, zstępni przed wstępnymi) i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.