Mając na uwadze poprawę jakości życia naszych mieszkańców, pobudzenie do aktywności osoby bierne, unikanie monotonii oraz umożliwienie osiągnięcia poziomu życia zbliżonego do normalności, tak dalece jak tylko jest to możliwe, zorganizowaliśmy w 1997 roku Centrum Aktywizacji.

W ramach Centrum Aktywizacji działają:

PRACOWNIA PLASTYCZNA I TECHNIK RÓŻNYCH

Biorą w niej  udział mieszkańcy Naszego Domu wcześniej zakwalifikowani przez Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy. Podczas zajęć w pracowni staramy się mile zorganizować czas uczestnikom poprzez różne formy aktywności.

W pracowni tej większość oddziaływań terapeutycznych odbywa się przez:  

arteterapię - wykorzystywanie w procesie terapeutycznym różnych form sztuki – muzyki, plastyki, tańca, teatru, rzeźby – przy czym na dalszy plan schodzi tu wartość artystyczna tworzonych  dzieł. Zakres działań w tej dziedzinie jest bardzo szeroki.

socjoterapię - formę oddziaływania terapeutycznego, polegającą na wykorzystaniu wpływu środowiska społecznego, pozytywnym oddziaływaniu grupy społecznej, a także interakcji społecznych. 

ergoterapię - metoda rehabilitacji, w której wykorzystuje się różne rodzaje pracy umożliwiające  kształtowanie określonych sprawności (np. ruchowych, koncentracji, pamięci), zaspokajająca jej potrzeby emocjonalne i społeczne oraz wpływające na rozwój samodzielności, niezależności i pobudzanie aktywności.

PRACOWNIA INTERDYSCYPLINARNA

Zajęcia w tej pracowni zostały zaplanowane i ułożone w taki sposób by rozwijały u mieszkańców nowe umiejętności praktyczne, rozwijały ich poznawczo i ruchowo. Mają też na celu podnosić jakość życia oraz samoocenę, zwiększać samodzielność oraz uczyć współpracy w grupie.

W tej pracowni odbywają się też zajęcia kulinarne oraz zajęcia w ogrodzie – hortiterapia.