Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownika zespołu pielęgniarskiego

1. Liczba lub wymiar czasu pracy: 1 etat.

2. Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, 21-40 Świdnik.

3. Wymagania niezbędne:

a. Wykształcenie wyższe pielęgniarskie i trzyletni staż pracy lub średnie medyczne (mile widziana specjalizacja z zakresu opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa rodzinnego i środowiskowego oraz sześcioletni staż pracy w zawodzie),

b. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c. Osoba nie była prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

d. Dobry stan zdrowia.

4. Wymagania dodatkowe:

a. Odpowiedzialność, obowiązkowość,

b. Umiejętność zarządzania i organizacji pracy podległego personelu,

c. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. Nadzór i organizacja pracy zespołu pielęgniarskiego,

b. Czynny udział w pracach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.

c. Nadzór nad diagnozą schorzeń i prowadzenie leczenia farmakologicznego mieszkańców Domu.

d. Współpraca z placówkami służby zdrowia, w tym ustalanie dla mieszkańców terminów konsultacji w poradniach specjalistycznych.

e. Nadzorowanie przyjętych zasad pielęgnowania i opieki nad mieszkańcami. Wdrażanie standardów opieki pielęgniarskiej.

f. Współpraca z lekarzami i specjalistami różnych specjalności w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji mieszkańców Domu.

g. Współpraca z opiekunami i innymi pracownikami działu w zakresie realizacji działań wynikających z Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca.

h. Organizowanie zaopatrzenia mieszkańców w leki, środki pomocnicze oraz w sprzęt rehabilitacyjny.

6. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),

b. list motywacyjny,

c. dokumenty potwierdzające wykształcenie.

7. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

a. Kopie świadectw pracy,

b. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia.

8. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady , którego wzór znajduje się w odnośniku: https://www.dpsswidnik.pl/images/strona-glowna/klauzule-info/klauzula-informacyjna-przeslanka-zgoda.docx

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku lub pocztą, na adres: Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Stanowisko kierownika zespołu pielęgniarskiego”,  w terminie do dnia 31 października 2018 r. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Świdniku, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dom Pomocy Społecznej w Świdniku nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.